Kommunikation och kännedom

Ordet kommunicera betyder ”göra gemensamt”, och fungerande kommunikation är en viktig faktor i friska företag. I företag med låg sjukfrånvaro har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen. Det finns en stor öppenhet, inte minst om bekymmer och problem. Fungerande kommunikation bidrar till att cheferna har en bättre bild av vad som händer i företaget och därmed också bättre förutsättningar i sin ledarroll.


Företag med sjukfrånvaro under genomsnittet präglas också i högre utsträckning än andra av att medarbetarna har lätt att göra sig hörda, få återkoppling och information om vad som händer i organisationen. Det finns stor kännedom om arbetsplatsens regler och rutiner och de anställda har god kunskap om organisationens olika delar.

Prata om problemen

I företag med låga sjukskrivningstal diskuterar och löser man vardagliga problem i högre grad, och de följs också upp bättre än på företag med genomsnittliga eller höga sjukskrivningstal. De risker som kan finnas i arbetsmiljön kommuniceras tydligt och kännedomen om hur man kan hantera riskerna är hög. I företag med höga sjukskrivningstal tycks vardagliga problem som rapporteras till chefer oftare sorteras in i pärmar och lämnas utan åtgärd.

I företag med låga sjuktal är det högt i tak och det finns ett tillåtande klimat för att kritisera och peka på missförhållanden. Att ha delade meningar om saker och ting ses inte som ett problem utan något som kan föra utvecklingen framåt.

Ha en plan för kommunikationen

En fungerande struktur för kommunikation kännetecknas bland annat av att anställda informeras vid regelbundna formella möten och att det finns en samsyn inom organisationen gällande styrsystem och riktlinjer.

I företag med låga sjukskrivningstal fungerar kommunikationen såväl uppåt och nedåt som i sidled. Man arbetar medvetet med flera olika kommunikationsvägar där telefonsamtal och personliga möten spelar en viktig roll.  För att kommunikationen ska fungera krävs både tid och engagemang från alla på arbetsplatsen.

Mer information

Vill du veta mer om företagshälsovård?
Läs på Försäkringskassans hemsida.

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete?
Läs på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Ladda ner informationsbroschyren De fyra nycklarna.pdf 

Fyra nycklar

till friskare företag


Det finns fyra tydliga faktorer som är viktigare än andra för att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och håller sig långtidsfriska. Klicka här och ta reda på hur du gör ditt företag friskare.

Läs Mer

Jobbar du på ett friskt företag?

Gör snabbtestet


Har ni koll på faktorerna som gör ett företag friskt? Gör snabbtestet och få svar direkt.

Läs Mer