Delaktighet

Att de anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt. Flera studier har visat att delaktighet ökar både engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Människor som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.


Strategier för förbättring

De anställda är en viktig resurs i förändringsarbetet och ledningen förväntar sig att de ska vara delaktiga, eftersom förbättringsarbetet i sig är en process som tränar människor i att ta mer ansvar. I företag med låga sjuktal finns uttalade strategier och inbyggda rutiner för att göra de anställda delaktiga i förbättringsarbetet.

Dialog

På företag med låg sjukfrånvaro präglas verksamheten av dialog mellan ledning och anställda. Ledningen lyssnar på de anställda, till exempel när det gäller önskemål om arbetstider och arbetsvillkor eller när man tar vara på skyddsombudens och anställdas erfarenheter inför beslut som rör arbetsmiljön.

Gemensamma värderingar

Förankrade värderingar och visioner bidrar också till delaktighet. Alla företag använder sin historia, sina erfarenheter och sitt kunnande för utveckling och förbättring. I företag med låga sjukskrivningstal arbetar man metodiskt och systematiskt för att förankra organisationens värderingar. Ambitionen är en gemensam plattform där de anställda omfattas av värderingarna och handlar utifrån dem.

Tydliga roller

Det är viktigare att ha ett tydligt handlingsutrymme än att ha stort handlingsutrymme. Det handlar om att tydliggöra roller och ansvar, att ha tydliga mål som inte krockar med varandra, tillräckliga resurser och tillräckligt stöd. På så vis skapas en delaktighet som bidrar till minskad sjukfrånvaro.

Mer information

Vill du veta mer om företagshälsovård?
Läs på Försäkringskassans hemsida.

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete?
Läs på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Ladda ner informationsbroschyren De fyra nycklarna.pdf 

Fyra nycklar

till friskare företag


Det finns fyra tydliga faktorer som är viktigare än andra för att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och håller sig långtidsfriska. Klicka här och ta reda på hur du gör ditt företag friskare.

Läs Mer

Jobbar du på ett friskt företag?

Gör snabbtestet


Har ni koll på faktorerna som gör ett företag friskt? Gör snabbtestet och få svar direkt.

Läs Mer