Fördjupningstest

Hur mår din arbetsplats egentligen? Gör fördjupningstestet och få en diagnos. Det tar ca 4 minuter och ger en bild av arbetsplatsen där du arbetar. Om flera från samma arbetsplats gör testet får ni en ännu mer rättvisande bild.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11

Fråga 12

Fråga 13

Fråga 14

Fråga 15


Våra chefer är i mycket hög grad lyhörda och visar empati med andra människor.*
Vi arbetar metodiskt med uppföljning av ohälsa och sjukfrånvaro, till exempel genom att följa rehabiliteringspolicy eller använda kunskaper om orsakerna till ohälsa som grund för att förbättra arbetsplatsen.*
Ledningen involverar medarbetarna vid varje utvecklings- och förändringsarbete.*
När vår interna kompetens för arbetsmiljöarbete inte räcker till anlitar vi alltid företagshälsovård eller annan extern resurs.*
Medarbetare ges alltid möjlighet att vara delaktiga i beslut som påverkar arbetsmiljön, till exempel när arbetsinnehåll förändras eller när kompetensutveckling planeras.*
Det är självklart för oss att vara öppna med information så att alla får en bra bild av vad som händer i organisationen.*
Om någon råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet utreder vi alltid orsakerna till varför, för att undvika att det händer igen.*
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att utveckla ledarskapet, till exempel genom coachning eller utbildningar.*
Vi arbetar metodiskt med att förankra värderingar och visioner hos alla i organisationen.*
Hos oss har alla medarbetare och chefer goda kunskaper om de risker som kan finnas i vår arbetsmiljö.*
Skyddsombud eller regionalt skyddsombud involveras alltid i beslut som berör arbetsmiljön.*
Det är mycket tydligt för samtliga chefer hur de ska agera om en av deras medarbetare inte mår bra.*
Det är tydligt i organisationen att arbetsmiljöarbete är högt prioriterat i vår ledning.*
Vi tillämpar alltid aktiv sjukskrivning vilket innebär att vi håller kontakt med varje sjukskriven medarbetare.*
Vi arbetar för att medarbetarna alltid ska känna sig bekväma med att framföra kritik och avvikande åsikter.*
Stämmer inte alls Stämmer helt
Vet ej

* Företag med låg sjukfrånvaro betonar starkt att social kompetens är en central del av ledarrollen. Det öppnar vägen till ett bra samspel och arbetsklimat på arbetsplatsen.

 

 

* Friska företag har bra information om sjukfrånvaron – vad den beror på, hur den förändrats över tid och vilka förbättringar på arbetsplatsen som har minskat sjukfrånvaron. Metodiken är en nyckel i det arbetet, så att det finns en kontinuitet i uppföljningarna.

* Vilja till förbättringar är en stark drivkraft för delaktighet. Friska företag låter de anställda delta i diskussioner i arbetsgrupper där förslag till förbättringar lyfts upp. Förbättringsarbete är en process som i sig tränar människor i att ta mer ansvar och vara mer delaktiga.

*Det kan handla om att tillfråga företagshälsovården eller annan extern resurs om att analysera vilka kopplingar som finns (eller inte finns) mellan arbetsmiljön och hälsan hos de anställda. Eller att ta stöd i att utföra undersökningar av arbetsmiljön och att prioritera åtgärder.

* Ledningen i de friska företagen betonar att verksamheten präglas av ömsesidig dialog mellan ledning och medarbetare. De har skapat former för delaktighet och förväntar sig också att medarbetarna är aktiva och tar initiativ.

* En fungerande struktur för kommunikation där det personliga mötet är en del ses som en framgångsfaktor av de friska företagen. Information ges även vid regelbundna formella möten.

* En nyckel är att ställa frågan ”Varför hände detta?” flera gånger efter varandra. Första svaret ger en ledtråd, kanske hände en fallolycka för att en stege gått sönder. Varför hände detta? Stegen var i dåligt skick. Varför hände detta? För att den som använde stegen senast har lämnat den utan att rapportera att den började bli trasig. Varför hände detta? För att det var otydligt vart det går att rapportera. En åtgärd blir då att tydliggöra hur medarbetarna ska agera om något i arbetsutrustningen är trasigt.

* Målet är att ha trygga ledare. Stödet för ledare behöver finnas i det dagliga arbetet, för att prioritera och delegera arbetsuppgifter. Det behöver också finnas långsiktigt för att ge ledarna bättre förutsättningar i sin roll.

* Ambitionen är att alla anställda ska omfattas av organisationens värderingar och visioner, och att de anställda ska agera på ett sätt som förstärker de egna värderingarna.

* Företag med låg sjukfrånvaro kännetecknas av att det finns en stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen. I den dagliga verksamheten ingår det alltid risker, och de behöver hanteras i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

* Skyddsombud utses av den fackliga organisationen på arbetsplatsen. Mindre arbetsplatser kan få stöd av regionalt skyddsombud från den centrala fackliga organisationen. Med sin erfarenhet, utbildning och juridiska status är skyddsombudet en viktig resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

* Det finns en struktur och en långsiktighet som stöd för cheferna i deras agerande när de fångar upp signaler på att det finns medarbetare som inte mår bra.

 

* Arbetsmiljöarbete som fungerar bra utgår från verksamhetens behov och är en del av det dagliga arbetet som utförs i hela organisationen. Alla anställda bör ha en rimlig chans att förstå varför och på vilket sätt arbetsmiljöarbetet är högt prioriterat i ledningen vid just er arbetsplats.

* Det är närmaste chef som ser till att någon från arbetsplatsen tar kontakt tidigt under sjukskrivningsperioden, både för att hålla kontakten och för att ta reda på om det finns något som går att anpassa i arbetet för att medarbetaren ska kunna komma tillbaks snabbare till arbetet.

* Det bör finnas en öppenhet om problem och bekymmer, det bidrar både till att medarbetarna mår bättre och att cheferna får en bättre bild av vad som händer i organisationen vilket ger dem bättre förutsättningar i sin ledarroll. Att ha delade meningar är en möjlighet för utveckling, genom att diskutera för- och nackdelar drivs utvecklingen framåt.

RESULTAT


Så här ser resultatet ut för din arbetsplats. Ju högre siffra, desto längre har ni kommit i arbetet med respektive nyckel. Så nu har du en uppfattning om vilka delar som fungerar bra på din arbetsplats, och vilka ni kan behöva förbättra.

  • Ledarskap & kompetensförsörjning
  • 0%
  • Delaktighet
  • 0%
  • Kommunikation & kännedom
  • 0%
  • Synen på hälsa & sjukfrånvaro
  • 0%

Observera att resultatet av testet bara är en indikation. För att ta reda på mer exakt hur din arbetsplats mår och hur ett aktivt och förebyggande företagshälsoarbete skulle kunna göra arbetsplatsen friskare kontakta specialister, t.ex. företagshälsovården.

Det tar ett tag för PDF-filen att genereras. Ta en kopp kaffe så länge.